PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU PŘI VYPLNĚNÍ REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem osobních údajů je Jihomoravský kraj (dále jen „Správce“).

1.2. Adresa Správce je následující: Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno.

1.3. Pro účely komunikace slouží tato e-mailová adresa – pestouni@jmk.cz (dále jen „Kontaktní údaje Správce“).

1.4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. et Ing. Martin Havel, MBA, e-mail: poverenec@jmk.cz, tel: 541 658 896

2. POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Osoba, která se registruje jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním registračního formuláře uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.

2.2. Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující Osobní údaje:

– jméno a příjmení;

– trvalé bydliště;

– emailová adresa;

– věk.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro účely vydání pěstounského pasu Subjektu údajů.

3.2. Pokud se subjekt údajů zaregistruje do programu Pěstounské pasy, bude přidán do tzv. mailing listu čili seznamu adresátů e-mailové pošty, kterým mohou být zasílány informace spojené s účastí v tomto programu – novinky, informace o nových slevách nebo akcích pro pěstouny a jejich rodiny.

3.3. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.4. Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.

4. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

4.1.1. osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

4.2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů třetí straně.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, tzn. po dobu platnosti pěstounského pasu.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

6.1.1. PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

6.1.2. PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

6.1.3. PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii), Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost (v) Subjekt údajů si nepřeje dostávat žádné informace o novinkách, akcích nebo slevách v rámci pěstounského pasu.

6.1.4. PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano.

6.1.5. PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.

6.2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.

6.3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz)

7. ODVOLÁNÍ SOUHLASU

7.1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.

7.2. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.